Loading...
City Council Minutes 03-09-1971-.aauz p `nom aa3,100,T„ saLa-eqs pu-e TaauoLa;,;Y Lnad ' GT2uLad J�av� �.�q� pautaoJuL aaa.ay; •uqfiZ qoa-ay� UO OUL.z-eau aqt aaoJaa f�xessaoau aq PLnoM UOTGSTuz -uzos 2uLuu-eLd aur pine LOunos 0AETITA age Jo �uL�aauz �eu� paur aa�aQ • an �a7 u:OaJ UT--Oj Lna .91-�aaM ugLM papL.noad @at- uauzLLOunos • MOT.z a.zn? eLsL. aL a paps aaoJaq sE ' Z-ZLq s2uZua-aa ssoa'C age, puL- sane,. -?dZoLu-nTa pasodoad 2uLpav2aa segou pa,.uasaad sIAL-Q aog • �aa� ano uL *L•zn • Q Jo paau Jo � Uggxa auLuzaagap oq s;Lun asuaJaQ LLALS T� +unoo pine aq?, s pug sa ;�Z-��oZOZunyhr Jo an�va i OgTam oq pagsanbaa xaaLs p dV Sb�,�� •paLaa s •Aaagpups : «ou„ �UTI.OA •JLaLuOS 'sn,eXT ' 97�aE1rl � uLLx,zeY�: : aoAuJ uL uL� o� • a . qa?jj pavgOLg o Aq papuoaS •;ou ao asuaJaQ LLAzG g�Lc asuoasLp O-� auTwjel) ap aM s? @UITq gores LL4un .zoq.Oa.zLp •Q • S sla a4EIa Jia-aLEs quaaar.O qe sLLav ojjj uod u i4aa am ; zqqLE�,ri 1iq uoL�oh •LU&XAOaa asuaJaQ LLALS -e uLa sEILL1� aqq g�LM a��aLoL�a�c� o'} pauLLOap aLgsur�oT oLLaoL�uoy� age ��q�. par�Laoaa spm p.TOp'., •nuL�aaui pa�Z goa�y� LL�un paaaaJap uolgoV •passnosLp aaari sagepLpuLao &gTaoq-rtV �uaiudoLaAapa�j :y 2uLsnOH •asn PJGTJ aOj .�L:IpsangT pu-e f�:ppsanT pa;sanbaa sou an�ieaL LLvggJoS •s;uauz -anoaauz! aaLjgO aOj gsanbaa fipn�s ZZZra pa'aog >,La�d pug sn�yi saoz�er •pLaLJ .�uBaxa ITTm ZLouoo •aEdJo as o a Bl 04 ^ualkuzoJ a IT?q 4aa.z,�s q?. Jo aou-euaqu. -Lu pug aLnpagos �sanbaa o� LLounoo� aaoJ -eq paaagddq uuLeuzuaa.,�7 LL Lc l�aaa; 'zuLeax anL,Q 'oaag PZOJv-H •s,�-ap r To uo 2uT:Ijom ji@TJiq. aimbea p Tnox qZ puE sf�ppLLoq asag-- aAaasgO S gGJO 92-eLLLA s- j�gTLLgLsuodsaa s Lu,-. gdaoo-e ptnogs 9'0E11Ln LaaJ qOU scop LLounos •u.:voLJ sL �,LJ uagiA sj�epLLoq aoJ s2ELJ Jo unop pu? do 2uL qnd agq aoJ aTgzsuoasaa aq xaao aOuEuaquTBLU a'eTTTA gpgq gsanb -aa o �. LLounoo aaoJaq paaEaudz ' aapu u-eu os p9ZJI '.sod uoL2arl ' NuLag png •paLaa�a ul-p� xeaalmi f�q papuOOas 'sn -eT,T SGW? f f�q ap-eU UOT' OE 9AOgE; +-e aoJ uoL-�orj•dLau ;Dwiq -4.a-ed go -ns .xoJ Gp• peaoxa oq qou .. Ed Jo aq E�j •uoL aaosLP T qTm auop 2q On sLgT •h.z-essaoau satvl s'a d-=auinns aaLu oq uoTgL-zLaoggn2 paisenbaa xoLQ • s-.aaags oq. uozqLpp-e uL 'j�aaq. wao Pula aid L ��q 'sxa�a fid ; a aoJ -oLq L suoasa.a aq oq pad-eu2Lsap sytooag paagoLh • , daa Jo aurL� pug ua xa auLuzaa� ap o� oLQ u,;Lm YLJOM oq. ap;�L u ��L� °paO��,znsaa pug q.no Dnp aq oq. paau sao-eLci GAGS q-agq p@qugs Pu -a s-.aaaq s Jo uoTglpuoo au4 uo paqaoaaa s�ooag pxegOLd •paLZL-uz SB '�uTIGOW snOIAGJa Jo sa2nuLu: aAoadaB off. paegOLd Aq papuoaas '�uL`�aeX aa4VM tiq •ao euz 6JLaLgoS uo-d Jq aopao oq paL-Leo uL�aa; •auou :,.uasgV •sn-2;j sama aaq LENS ',jaagpu-eS wailI LIq ' a Lq.z y` paeuoLg 'J ; a `goy pLpuo}� }uasaaa uauzZLounoo °b� • d G� L 1� u^ 5 r;a.z� r� LLOMOD 2 pL ,—TA Jo 2uTgG@ z a?Zn ad 201 00C yLialo punT uoCl ° paaapao oS • a T galele Y YLoTCI Sq puooaS • uanoCp-e off. 2aegpup TTTa J�q uoTqoyT paT.z"-0 • pa qtaTLduzoa sT j�pnq s TTqun TTounoo lq TICAo.J �dd-e o -i zd gnog - TM s a s -e -c d ue a�-eW qou gUGWga eCLap a0u?ua0�UjleW q?Uj • saJnpaoo.�duTsgo.zna pns 04 aaqTwuzoo s ZOE azq.z�j }IoTQ puE snyr sajd�i `.�zaTgos uo ?�g sn �� sa�� fig puooas �uzTx,z aaq.TE�VI �q uoTao,1 sas-agoand f? qu-anb uo spTc joj gsanbej jo uoT L-japTsuoo papnTouT 4uou a. adap aounuaquTru -o sa,�npaooad suis-egojnd jo uoTssnvsTC ° polij?o ' 99' 088 6 0Z$ Punj jonbTT ao j anTsnTouT IZ87 s,1agonOA a, Ml S v one TZ " i0 " G%� sao T� .za; TL-.zauaD : �o • S6 I •?aa.0 aa. �s e9T'6�17$ '*�aaQ .�acfas :�0'�9�I ; daQ .xa'.pM :Z17•o0C� • dad �Ts� - a " • ^ da ej. L N " r> 6 -dor aaz--o d 00 �8;� - C, 1�� Z�7Iz�, tL L d "uTu�p� off. pa .z�go an : sn-[ouT ZO O-8rZ� s.zagorior_ *4ua..Rt�?d JOJ paquasa.Td sn s T --T a.no.ICIUE o '8uT L zev', q.-F-apj Aq papuooas 6 sneK sauzlE�r 'Jsq uovio"T "p.zoaa.z Joi Tauuos.zau oJol s .loner- agq jo saTnpagos Aae L -es pasTl-.aa agq to wooea -a paquasaju AG-Esap. �ioTC -Wagq gq-Tm aoTTod-Aqunoo ss nosTo pug TTounoo g*T-^vi �ff. aauz oSaOMod sauzVP ajTnuT o1 paq.onJr+SUT >1jaTO °.ou 44aauu V aq-eT qL- TTounoo oq quasaad pu-e .Zdoo aTd; us ureggo TTTs1 au •aouau Tp,zo iE�.sa.zJ'V .uTgsTsa�s, ? an'Ug ')OU saop auq pa;ou osT �.zuvw,�a sa1�i +uoT�PTn�a�z a� uT�iu� ON,, oulq?ToTn S""P-0 punou T o^ pazT.�og}n-a eq aoTLod ' rg '.'no qnd aq (a,lQuiyLjvd ON,, LU uTpnTouT)UTpaoM Jagq-'YOL ,, q. A su�;Ts aaow �-qq paq san`oaa a�r� ° Tvnoulaj Mous oui"Pp oso,z ; sLTaTgoad jLJ@Aas T� � pa .zoda.z uuBuij94saf,, gjagoZl • p T-: a e s -pu-e 2uisoTo 01S gq-� oq pxe2a.- UT ?1B paa r, .Jp eq uE'o uoT�.nTos ? LNgq sTaa pua • tdaQ .�?Mg-2TH a pps , o 3Tn!"1 cog Taua �JjagsJOd gq TSA 2uTs.xanuoo uaaq sig ag PO4aoc Ga JTaTgOS uo� •oulgeew -.uToC Jo agr-p Baa pug auTvA,�a op o� sznp� cod • s�T,�auzdoTa�ap uo sn a,},epdn pug .zag a oq